[Thông báo] Tạm hoãn Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021  
  • 04/05/2021

[Thông báo] Tạm hoãn Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tạm hoãn tổ chức Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

[JOB FAIR 2021] Danh sách các doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021 (cập nhật)  
  • 26/04/2021

[JOB FAIR 2021] Danh sách các doanh nghiệp tham gia Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021 (cập nhật)

Danh sách cập nhật các Doanh nghiệp tham gia "Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021"

[JOB FAIR 2021] Thông tin tóm tắt về Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021  

[JOB FAIR 2021] Thông tin tóm tắt về Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021

[JOB FAIR 2021] Thông tin tóm tắt về Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021

[JOB FAIR 2021] Thư ngỏ tài trợ  
  • 20/04/2021

[JOB FAIR 2021] Thư ngỏ tài trợ

Ban tổ chức Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021 ban hành thư ngỏ tài trợ Ngày hội

[Thông báo] Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021  
  • 20/04/2021

[Thông báo] Ngày hội tuyển dụng - JOB FAIR UFM 2021

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo về việc tổ chức Ngày hội tuyển dụng năm 2021.