[Kế hoạch] Tổ chức Ngày hội tuyển dụng tích hợp năm 2022  

[Kế hoạch] Tổ chức Ngày hội tuyển dụng tích hợp năm 2022

Trường Đại học Tài chính - Marketing công bố Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Tuyển dụng tích hợp năm 2022 vào ngày 18/6/2022.